Aktuelt!
Våre agentur!

Leiebetingelser

Leiebetingelser
Dersom beløpet skal faktureres, er den som signerer kontrakten på vegne av leietaker, solidarisk ansvarlig for innbetaling av leiebeløpet.
Leietaker står ansvarlig for sikkerheten av utstyret fra det ankommer arr. området til det har forlatt området.
Ved leie uten betjening, skal utstyret leveres tilbake i den stand det var ved utlevering.
Eventuell erstatning skal skje umiddelbart.

Mangler og Feil
Dersom det oppdages feil ved en leveranse skal dette rapporteres innen rimelig tid etter at feilen burde vært oppdaget.
Informasjon
Vi tar forbehold om feil som kan oppstå i alle sammenhenger. Om den informasjonen vi videreformidler ikke stemmer overens med gitte fysiske spesifikasjoner gir ikke dette krav ovenfor oss fra leietakers side.

Avbestilling av varer
Vi forbeholder oss retten til å fakturere avbestillingsgebyr i noen situasjoner.
Dette gjelder kun om varen blir avbestilt mindre enn 5 virkedager før arrangementsdato.

Force majeure
Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll og umuliggjør oppfyllelse av plikter etter denne avtalen, og som etter vanlige leie regler må regnes som force majeure, skal motparten varsles om dette uten ugrunnet opphold. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelser suspenderes i samme tidsrom.
Motparten kan i force majeure-situasjonen bare gå fra avtalen med den rammede parts samtykke eller dersom situasjonen varer eller antas å ville vare lenger enn 90 dager, regnet fra det tidspunkt situasjonen inntrer, og da bare med 15 dagers varsel.

Rettsvalg og tvister
Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett.
Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen, skal tvisten først søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke fram innen to måneder, kan hver av partene forlange tvisten avgjort ved norske domstoler. Det er Time Tinghus som benyttes som verneting.